Blog - สัมภาษณ์รายการ Business Connection FM96.5

สัมภาษณ์รายการ Business Connection FM96.5

Rackspace : สัมภาษณ์รายการ  Business Connection FM96.5
นายกวิน สวาสดิพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ)

ผู้ดำเนินรายการ
ธันยวัชร์ ไชตระกูลชัย
อาทิตย์ โกวิทวรางกูร

Comments