OSX การตั้งค่า Email


OSX การตั้งค่า Email

1. คลิกที่ Mail เลือก "Add Account"


OSX การตั้งค่า Email

2. เลือก "Other Mail Account" แล้วกด "Continue"


OSX การตั้งค่า Email

3. กรอก ชื่อ, อีเมล และ รหัสผ่าน แล้วกด "Sign In"


OSX การตั้งค่า Email

4. กรอก
   Incoming Mail Server : imap.mailmaster.co.th
  
Outgoing Mail Server : smtp.mailmaster.co.th
   จากนั้น กด "Sign In"


OSX การตั้งค่า Email

5. กด "Done"

  Add Account เสร็จสิ้น เริ่มใช้งานอีเมลได้ทันที