การ Search โดย Filter (Flag ธงแดง)


การ Search โดย Filter (Flag ธงแดง)

1. กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Flagged”


การ Search โดย Filter (Flag ธงแดง)

2. เมนู Flagged จะค้นหาอีเมลที่มีธงแดงติดอยู่ทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล