การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

1. คลิกที่ System menu icon ด้านบนขวาของ menu bar คลิก setting ที่ menu


การตั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

2. เลือกหัวข้อ Mail ทางด้านซ้าย แล้วคลิก Vacation Notice.

3. ใส่หัวข้อและข้อความสำหรับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

4. ระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

5. เลือกอีเมลที่ต้องการใช้ส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ

6. หากต้องการให้แจ้งเตือนแค่บางวัน ให้เลือกที่ Send vacation notice during this time only  เพื่อเลือกวันที่ต้องการ