Term of Service

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน www.mailmaster.co.th เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัทมีนโยบายในการให้บริการ ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

 • ทาง Mailmaster.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บริการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการให้บริการ โดยไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น หากตรวจพบภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่
 • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัท ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงเข้ามา บริษัทจะไม่ดำเนินการเปิดให้บริการกับผู้ใช้บริการ
 • บริษัทจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของบริการนั้นๆ และจะมีการแจ้งในช่วงเวลา 60 วัน 30 วัน 15 วัน 7 วัน และ 3วัน ก่อนที่หมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการบริษัทจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และในวันหมดอายุบริษัทจะถอนการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ทั้งขารับและขาส่ง และหลังจากหมดอายุ 30วัน บริษัทจะทำการลบข้อมูลจากระบบสำรองข้อมูลอีเมล
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการในทุกกรณี ยกเว้นได้รับการร้องขอ พร้อมหมายศาลจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • บริษัทจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมลที่ลงทะเบียนบนหน้าเว็บแจ้งเข้ามาเท่านั้น หากไม่สามารถใช้อีเมลเดิมแจ้งได้ บริษัทอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม
 • กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกการใช้บริการหรือปรับลดบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา หรือผู้ใช้ได้ทำผิดระเบียบการใช้งานจนส่งผลให้บริษัทต้องบอกเลิกสัญญาบริการ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้
 • บริษัทจะทำการสำรองข้อมูลอีเมล (Back up) ของผู้ใช้บริการทุกวัน
 • หากเกิดความเสียหายขึ้นกับอีเมลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบของเราเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • นโยบายการให้บริการนี้ ใช้กับเฉพาะบริการ Multi-Cloud Business Email เท่านั้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด ("บริษัท") มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในบริการของบริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

 • ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัท
 • กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น
 • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของลูกค้า

การไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ

บริษัทไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท บุคคลอื่นใด บริษัทขอเรียนว่า หากมีผู้อื่นใด นำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้กระทำการที่นอกเหนือจากที่เว็บไซต์บริษัทแจ้งไว้ หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

สิทธิตามกฎหมาย

เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์บริษัท เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัท