การทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน


การทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน

1. เลือกอีเมลที่ต้องการทำเครื่องหมาย

2. คลิกที่ Action icon ใน toolbar เลือก Mark as unread จาก menu

3. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วให้เลือก Mark as read