การเก็บข้อมูลอีเมล


การเก็บข้อมูลอีเมล

1. เลือกอีเมลที่ต้องการเก็บ

2.คลิก Archive icon ใน toolbar