การจัดเรียงอีเมล


การจัดเรียงอีเมล

กดที่ปุ่ม View สามารถเลือกการจัดเรียงได้ตามเมนูที่กำหนดไว้

  • Date จัดเรียงตามวันที่
  • From จัดเรียงตามอีเมลที่ส่งเข้ามาหาเรา
  •  To    จัดเรียงตามชื่ออีเมลที่เราส่งอีเมลออกไปหา
  • Size   จัดเรียงตามขนาดของอีเมล
  • Subject จัดเรียงตามชื่อของหัวเรื่องอีเมลที่ส่งมา
  • Type จัดเรียงตามประเภทของอีเมล
  • Attachments จัดเรียงตามอีเมลที่มีไฟล์อื่นๆแนบมาในอีเมล
  • Account จัดเรียงตามบัญชี
  • Importance การจัดเรียงอีเมล จัดเรียงตามอีเมลที่ตั้งสัญลักษณ์สำคัญเอาไว้ 

ที่ช่องอีเมลจะเปลี่ยนตามการเลือก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน