การจัดเรียงอีเมล


การจัดเรียงอีเมล

แถบเมนู “view” ให้คลิก “ArrangeBy” แล้วคลิกการจัดเรียงที่ต้องการ

- Date จัดเรียงตามวันที่

Conversation จัดเรียงตามชื่อเรื่องของข้อความหรือหัวข้อ ลำดับการจัดเรียงของรายการ

From จัดเรียงข้อความตามชื่อบนบรรทัด จาก และเรียงลำดับตามวันที่ที่ได้รับ

To  จัดเรียงข้อความตามชื่ออีเมลที่ส่งออกไปหา

Categories  จัดเรียงข้อความตามประเภทและเรียงลำดับตามวันที่ที่ได้รับ

Flag : Start Date จัดเรียงข้อความตามค่าสถานะและเรียงลำดับตามวันที่เริ่มที่ได้กำหนดให้กับค่าสถานะ

Flag : Due Date  จัดเรียงข้อความตามค่าสถานะและเรียงลำดับตามวันครบกำหนดที่ได้กำหนดให้กับค่าสถานะ

- Size  จัดเรียงตามขนาดของอีเมล

Subject จัดเรียงตามชื่อของหัวเรื่องอีเมลที่ส่งมา

- Type จัดเรียงตามประเภทของอีเมล

Attachments จัดเรียงตามอีเมลที่มีไฟล์อื่นๆแนบมาในอีเมล

E-mail Account  จัดเรียงข้อความตามบัญชีผู้ใช้อีเมลและเรียงลำดับตามวันที่ที่ได้รับ

Importance จัดเรียงตามอีเมลที่ตั้งสัญลักษณ์สำคัญเอาไว้