เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

1. เมื่อได้รับอีเมลสำหรับการเชิญประชุม แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือขอเสนอเวลาในการประชุมใหม่

ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือก อีเมลที่เชิญประชุม 


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

2. หน้าต่างอีเมลจะปรากฏ ให้กดเลือก “Propose New Time” จากนั้นจะมี 2 ตัวเลือกให้เลือก

- Tentative and Propose New time ( ไม่แน่นอน และเสนอเวลาใหม่)

- Decline and Propose New time (ปฏิเสธ และเสนอเวลาใหม่)

ตัวอย่างจะเลือก “Tentative and Propose New time”


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

3. หน้าต่าง Propose New time จะปรากฏ ให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเสนอใหม่

( ตัวอย่าง เลือกช่วงเวลา 14:00 – 14:30  ) เมื่อเลือกช่วงเวลาแล้วให้กดที่ “Propose time”


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

4. จะกลับมาที่หน้าต่าง Meeting Response จะเห็นว่า มี Current และ Proposed  แจ้งเวลาเดิมที่นัดหมายและเวลาใหม่ที่เสนอ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด “Send” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน