การจัดการประชุมส่วนบุคคล


การจัดการประชุมส่วนบุคคล

1. กดที่เมนู “New” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “Meeting Request”


การจัดการประชุมส่วนบุคคล

2. หน้า Meeting จะปรากฏ

ช่อง To: ใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการนัดให้เข้าร่วมประชุม (หากต้องการค้นหารายชื่อให้ดูที่ข้อ 3)

ช่อง Subject: หัวข้อการประชุม

ช่อง Location: สถานที่ประชุม

ช่อง Start time: วัน เวลา ที่เริ่มประชุม

ช่อง End time: วัน เวลา สิ้นสุดการประชุม


การจัดการประชุมส่วนบุคคล

3. กดที่ “To” จะมีหน้าต่าง Select Attendees and Resources สามารถค้นหารายชื่อที่ต้องการที่ช่อง Search ให้ใส่ชื่อที่ต้องการเชิญให้เข้าร่วมประชุม

หากได้ชื่อที่ต้องการแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ แล้วชื่อจะปรากฏที่ช่อง Required จากนั้นกด “Ok”

หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “Send” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน