การ Search โดย Filter (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)


การ Search โดย Filter (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)

1. กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “This Week” กดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาอีเมล

ในรูปตัวอย่างเลือก “Last Week”


การ Search โดย Filter (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)

2. เมนู Last Week จะค้นหาอีเมลของสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล