การ Search โดย Filter (! อีเมลที่สำคัญ)


การ Search โดย Filter (! อีเมลที่สำคัญ)

1. กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “! Important”


การ Search โดย Filter (! อีเมลที่สำคัญ)

2. เมนู ! Important จะค้นหาอีเมลที่สำคัญและมีสัญลักษณ์ ! ทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล