การ Search โดย Filter (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)


การ Search โดย Filter (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)

1. กดที่แถบเมนู เลือก กรองจดหมาย เลือกเมนูย่อย สัปดาห์นี้ กดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาอีเมล

ในรูปตัวอย่างเลือก เดือนที่แล้ว


การ Search โดย Filter (ค้นหาอีเมลตามช่วงที่ต้องการ)

2. เมนู สัปดาห์นี้ จะค้นหาอีเมลทั้งหมดตามการเลือกของเรา เช่น ในรูปตัวอย่างเลือกอีเมล เดือนที่แล้ว” อีเมลเดือนทีแล้วที่หมดก็จะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล