ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน


ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน

1. กดที่ แฟ้ม”เลือก ตัวเลือก”


ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน

2. จะปรากฏหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook กดที่แถบเมนู ปฏิทิน” ที่หัวข้อ เวลาทำงาน

- เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด เป็นการกำหนดชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของวันทำงาน

- สัปดาห์การทำงาน เป็นการเลือกสัปดาห์การทำงาน ให้เลือกวันที่ทำงานและต้องการให้ปรากฏบนปฏิทิน

- วันแรกของสัปดาห์ เป็นการกำหนดวันแรกของสัปดาห์

- สัปดาห์แรกของปี เป็นการกำหนดสัปดาห์แรกของปี

หากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน