เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

1. เมื่อได้รับอีเมลสำหรับการเชิญประชุม แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือขอเสนอเวลาในการประชุมใหม่

ให้กดเลือกอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (หมายเลข 1) กดเลือก เสนอเวลาใหม่” (หมายเลข 2) จากนั้น เลือก  ไม่แน่นอน และเสนอเวลาใหม่”


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

2. หน้าต่าง เสนอเวลาใหม่” จะปรากฏ ให้เลือกเวลาที่ต้องการเสนอใหม่.

( ตัวอย่าง เลือกช่วงเวลา 14:00 – 14:30  ) เมื่อเลือกช่วงเวลาแล้วให้กดที่ เสนอเวลา”


เสนอเวลาใหม่สำหรับการประชุม

3. จะกลับมาที่หน้าต่าง การตอบกลับการประชุม จะเห็นว่า มี เวลาปัจจุบัน และ เวลาที่เสนอใหม่ ปรากฏ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด ส่ง” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน