การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายแยกประเภท


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายแยกประเภท

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายแยกประเภท

2. หน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา จะปรากฏ ให้เลือกรายการ จดหมายแยกประเภท” จากนั้น กด เลือก..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายแยกประเภท

3. หน้าต่าง ประเภทสี จะปรากฏ ให้เลือกสีที่ต้องการค้นหา จากนั้น กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายแยกประเภท

4. จะกลับมาที่หน้า การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา จากนั้นให้กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายแยกประเภท

5. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ จดหมายแยกประเภท ปรากฏเพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ

เมื่อกดเลือกจะมีอีเมลตามสีที่เลือก ปรากฏที่ช่องอีเมล