ส่งอีเมลไม่ได้เพราะกล่องอีเมลผู้รับเต็ม


ส่งอีเมลไม่ได้เพราะกล่องอีเมลผู้รับเต็ม

หากส่งอีเมลไปแล้วมีจดหมายตอบกลับว่า The following recipient(s) cannot be reached: ' email@domain.com '  on 4/26/2017 4:35 PM 554 5.7.1 : End-of-data rejected: Quota exceeded (size of single mail message) หรือ Your message to was automatically rejected: Quota exceeded (mailbox for user is full)

หมายถึง อีเมลของฝั่งผู้รับเต็ม

วิธีแก้ไขคือ แจ้งกับทางผู้รับว่าอีเมลของทางฝั่งผู้รับเต็มไม่สามารถส่งเข้าได้ ฝั่งผู้รับต้องทำการลบอีเมลบางส่วน จากนั้นให้ผู้ส่งอีเมลทำการส่งอีกครั้ง