Email เต็ม


Email เต็ม

หาก email ใช้งานพื้นที่ถึง 90% จะมีอีเมลแจ้งเตือนว่า email กำลังจะเต็ม หาก email เต็มจะไม่สามารถรับ email ได้

วิธีแก้ไขมีดังนี้

1 ผู้ใช้ต้องลบอีเมลบางส่วนที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำเป็นออกจาก Inbox จากนั้นลบออกจาก Trash เพื่อเพิ่มพื้นที่ email

2 ทำการตั้งค่า POP บน Outlook/Thunderbird เพื่อดูดอีเมลเก็บไว้บน PC หรือ Backup email ไว้บน PC

3 ทำการซื้อพื้นที่เพิ่มสามารถติดต่อกับทาง Sale ของ Mail master เพื่อทำการซื้อพื้นที่เพิ่ม