ใช้งานหน้า webmail ไม่ได้เพราะ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง


ใช้งานหน้า webmail ไม่ได้เพราะ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง

หากกำลังใช้งานอยู่แล้วมี Error แจ้งว่า Error There was an issue while authenticating. This may be due to a recent password change. To continue please log out and log back in with your most current password.

หมายถึง อีเมลที่ใช้งานอยู่มีการเปลี่ยนแปลง Password ไปก่อนหน้านี้บน device อื่น

วิธีแก้ไขคือ Log out จากนั้น Login ด้วย Password ใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนไปล่าสุด หากยังมี Error แบบเดิมแจ้งขึ้นมาอีก หรือหากไม่ได้มีการเปลี่ยน password ก่อนหน้านี้ ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบในขั้นต่อไป