Outlook ส่งไปแล้วปลายทางไม่ได้รับ


Outlook ส่งไปแล้วปลายทางไม่ได้รับ

วิธีตรวจสอบและแก้ไข คือ ตรวจสอบว่าอีเมลที่ส่งออกไป ได้ส่งออกไปจาก Outbox และขึ้นใน โฟลเดอร์ Sent แล้วหรือยัง
หากยังให้ดูวิธีแก้ไขที่หัวข้อ Outlook กดส่งอีเมลแล้วอีเมลค้างอยู่ที่ Outbox
แต่ถ้าหากส่งออกไปแล้วและมีอีเมลใน Sent แล้ว แต่ผู้รับยังไม่ได้รับ ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบในขั้นต่อไป