ลบผู้ใช้งานผิด


ลบผู้ใช้งานผิด

หากมีการลบผู้ใช้งานผิดจะยังสามารถกู้คืนได้

วิธีแก้ไขคือ แจ้งกับทาง Support ของ Mail Master เพื่อให้ประสานงานกับทาง G-suite เพื่อกู้คืนผู้ใช้งานให้เร็วที่สุด ( ภายในหรือไม่เกิน 28 วัน และต้องยังไม่ได้สร้างชื่อผู้ใช้ชื่อเดิมทับ )