Notification Log


Notification Log

Notification Log ตรวจสอบบันทึกการแจ้งเตือน

โดยเข้าไปที่หน้า Activity >> เลือก View  >> เลือก Notification Log