เพิ่มโฟลเดอร์ (เก็บอีเมล)


เพิ่มโฟลเดอร์ (เก็บอีเมล)

1. คลิกที่ " + "

เพิ่มโฟลเดอร์ (เก็บอีเมล)

2. ใส่ "ชื่อโฟลเดอร์" ที่ต้องการเพิ่ม แล้ว enter

โฟลเดอร์ที่สร้างจะถูกเพิ่มให้เห็นทันที