ตั้งค่าการแสดงผลหน้าอีเมล (Display)


ตั้งค่าการแสดงผลหน้าอีเมล (Display)

1. เลือก "การตั้งค่า"

2. ที่แถบตั้งค่าด้านขวา เลือก "การตั้งค่าการแสดงผล"

3. ตัวเลือก "บานหน้าต่างการอ่าน"

4. เลือก "ตำแหน่งที่ต้องการแสดงอีเมล"

5. ตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับการแสดงอีเมลและรายการที่ต้องการจะมองเห็นในหน้าอีเมล

6. เสร็จแล้ว เลือก "ตกลง"