เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงบนปฏิทิน


เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงบนปฏิทิน

ตัวเลือก "เดือน" สามารถเลือกเดือนที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทิน

เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงบนปฏิทิน

หน้าปฏิทิน แถบด้านบน สำหรับเลือกมุมมองในช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงบนปฏิทิน

ประกอบด้วย วัน สัปดาห์การทำงาน สัปดาห์ และ เดือน

ในตัวอย่าง เลือกมุมมองแบบ "สัปดาห์"