การลบข้อมูลผู้ใช้งาน (Delete User)


การลบข้อมูลผู้ใช้งาน (Delete User)

1. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบออกจากระบบ

จากนั้น เลือก " ลบผู้ใช้ " ที่อยู่ในหน้าข้อมูลผู้ใช้

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน (Delete User)

2. ถัดมา คลิกเลือก " ลบผู้ใช้ " เพื่อลบข้อมูลสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน (Delete User)

3. ตรวจสอบและยืนยันการลบอีกครั้ง คลิกที่ " ยืนยันการเปลี่ยนแปลง "

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน (Delete User)

4. สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยการคัดลอกข้อมูล หรือ Print ข้อมูลได้

เสร็จแล้ว คลิกเลือก " ปิด "