IP Allow list


IP Allow list
1. เข้าหน้า admin center แล้วคลิก "Show all"

 

IP Allow list
2. เลือกที่ "Exchange"

 

IP Allow list
3. เลือก "Protection"

 

IP Allow list
4. เลือก "Connection filter"

5. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ "Default"

 

IP Allow list
6. คลิกที่ "Connection filtering" จากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมาย "+" ในส่วนของ 
IP Allow list

 

IP Allow list
7. ใส่ IP ที่ต้องการให้เป็น Allow list 

8. ขั้นตอนสุดท้ายกด "OK"