IP Block list


IP Block list
1. เข้าหน้า admin center แล้วคลิก "Show all"

 

IP Block list
2. เลือกที่ "Exchange"

 

IP Block list
3. เลือก "Protection"

 

IP Block list

4. เลือก "Connection filter"

5. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ "Default"

 

IP Block list
6. คลิกที่ "Connection filtering" จากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมาย "+" ในส่วนของ 
IP Block list

 

IP Block list
7. ใส่ IP ที่ต้องการให้เป็น Block list 

8. ขั้นตอนสุดท้ายกด "OK"