iOS การตั้งค่า Standard Mail


iOS การตั้งค่า Standard Mail iOS การตั้งค่า Standard Mail iOS การตั้งค่า Standard Mail 
1. ไปที่ "การตั้งค่า" (Setting) 

2. ไปที่ "รหัสผ่านและบัญชี" (Password & Account)

3. กด "เพิ่มบัญชี"


 iOS การตั้งค่า Standard MailiOS การตั้งค่า Standard MailiOS การตั้งค่า Standard MailiOS การตั้งค่า Standard Mail

4. เลือก "Google"

5. ใส่ "อีเมล" แล้วกด "ถัดไป"

6.  ใส่ "รหัสผ่าน" แล้วกด "ถัดไป​" 

7.  กด "บันทึก" เพื่อเริ่มต้นการใช้งานอีเมลได้เลย