วิธีการสร้าง Tasks


วิธีการสร้าง Tasks

1. คลิก New ที่ Toolbar


วิธีการสร้าง Tasks

2. ใส่หัวข้อและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการใส่ข้อมูลโดยละเอียดให้กดที่ Expand form

Subject – หัวข้อ

Description – รายละเอียด

Expand form/Collapse form – เปิด/ปิด การใส่ข้อมูลโดยละเอียด

Start date/Due date – วันที่เริ่มงาน / วันครบกำหนดงาน

All day – ใช้เวลาทั้งวัน

Repeat – การเลือกวันที่ต้องการทำอีกครั้ง

Reminder/Reminder date – การแจ้งเตือนแบบระบุวันหรือเวลา

Status – สถานะของงาน

Progress in % - ระดับความสำเร็จของงานเป็นเปอร์เซ็นต์

Priority – ลำดับความสำคัญ

Type – หากต้องการใช้ดูคนเดียวให้เลือก Private

Participants- ผู้เข้าร่วม

Attachments – สิ่งที่ต้องการแนบ

3. กด Create เพื่อสร้างงาน