การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์


การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Move"


การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิก "Move"