หากต้องการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งโฟลเดอร์


หากต้องการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งโฟลเดอร์

1. เลือกอีเมลโฟลเดอร์ ใน Folder tree
2. คลิกที่ Folder-specific action icon ถัดจากชื่อ โฟลเดอร์ คลิกที่ Mark all E-Mails as read