การโชว์ Source ของอีเมล


การโชว์ Source ของอีเมล

1. เลือกอีเมลที่ต้องการโชว์ Source

2. คลิก Actions icon ใน toolbar จากนั้นเลือก View source จาก menu