การเขียนอีเมลต่อจากที่ร่าง


การเขียนอีเมลต่อจากที่ร่าง

1. เปิด Drafts โฟลเดอร์

2. เลือกอีเมลที่ร่างไว้

3. คลิกที่ Edit draft ใน toolbar


การเขียนอีเมลต่อจากที่ร่าง

4. หลังจากเขียนเสร็จแล้ว คลิกที่ Send