Manual

   1. Download App "Microsoft Outlook" จากนั้น กด "ติดตั้ง" 2. กด "เปิด" 3. กด "เริ่มต้นใช้งาน"   4. กรอก “อีเมล” แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 5. กรอก "รหัสผ่าน" ของอีเมล แล้วกดที่ "?" ด้านบนขวา 6. จากนั้นเลือก "เปลี่ยนผู้ให้บริการบัญชี"  7. แล้วเลือกชนิดบัญชีเป็น “IMAP”     7. กรอกข้อมูล อี...

อ่านต่อ

1. คลิกที่แถบเมนู "File" เลือก "Account Settings" 2. แล้วเลือก "Account Settings" 3. คลิก "New"  4. จากนั้น กรอก "Email" ที่ต้องการเพิ่ม    5. คลิกที่ "Advanced options" ติ๊กเลือก "Let me set up my account manually" 6. แล้วกด "Connect" 7. เลือก "IMAP" 8. หน้า IMAP Account Settings ให้กรอกรายละเอียดตาม...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100