การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

1. ชี้ที่ชื่อของผู้ใช้งานที่ต้องการยกเลิกงะงับการใช้งาน จากนั้นคลิก "เพิ่มเติม"

หมายเหตุ หากต้องการค้นชื่อผู้ที่ถูกระงับการใช้งาน สามารถใช้ Filter ในการค้นหาได้

โดยคลิกที่ "+เพิ่มตัวกรอง"  >> "สถานะของผู้ใช้" >> ติ๊ก "ถูกระงับ" >> กด "ใช้" จากนั้นจะได้รายชื่อผู้ที่ถูกระงับ


 

การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

2. คลิก "เปิดใช้ใหม่"


 

การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

3. คลิก "เปิดใช้ใหม่"