การ add สมาชิกของ Group


การ add สมาชิกของ Group

1. เลือกเมนู “แอปพลิเคชัน”


 

การ add สมาชิกของ Group

2. เลือกเมนู “G Suite”


 

การ add สมาชิกของ Group

3. เลือก “Gmail”


 

การ add สมาชิกของ Group

4. เลือก “เส้นทางเริ่มต้น”


 

การ add สมาชิกของ Group

5. เลือก “กำหนดค่า”


 

การ add สมาชิกของ Group

6. จะปรากฏดังรูปด้านบน ในช่องผู้รับให้เพิ่ม ชื่ออีเมลของ Group ที่ต้องการใช้สำหรับรับอีเมล

    จากนั้นให้ติ๊กเลือกเพิ่มส่วนหัว (ตามรูป) 


 

การ add สมาชิกของ Group

7. จากนั้นเลื่อนลง ให้ติ๊กเลือก "ข้ามตัวกรองสแปมสำหรับข้อความนี้" และส่งไปที่ "เพิ่มผู้รับอื่น" (ตามรูป)

   แล้วกด "เพิ่ม" อีเมลผู้รับ


 

การ add สมาชิกของ Group

8. ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการ เสร็จแล้วกด "บันทึก"

    **การเพิ่มอีเมลสามารถเพิ่มได้ทีละรายชื่อ


 

การ add สมาชิกของ Group

9. จากนั้นให้ติ๊กเลือก "ดำเนินการนี้กับที่อยู่ที่ไม่รู้จักและที่รู้จัก" เสร็จแล้วกด "บันทึก"

    เสร็จสิ้น การ Add สมาชิกของ Group