ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน


ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน

1. กดที่ “File”


ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน

2. เลือก “Options”


ตั้งค่าตัวเลือกสัปดาห์การทำงานบนปฏิทิน

3. จะปรากฏหน้าต่าง Outlook options กดที่แถบเมนู “Calendar” ที่หัวข้อ Work time

- Start time & End time เป็นการกำหนดชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของวันทำงาน

- Work week เป็นการเลือกสัปดาห์การทำงาน ให้เลือกวันที่ทำงานและต้องการให้ปรากฏบนปฏิทิน

- First day of week เป็นการกำหนดวันแรกของสัปดาห์

- First week of year เป็นการกำหนดสัปดาห์แรกของปี

หากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด “OK” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน