การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

1. กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Unread”


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

2. เมนู Unread จะค้นหาอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล