การ Search โดย Filter (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)

1. กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Sent to: Me or CC: Me”


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ส่งถึงเจ้าของอีเมล และ CC)

2. เมนู Sent to: Me or CC: Me จะค้นหาอีเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณหรือ CC ถึงคุณ และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล