ทำให้การนัดหมายบนปฏิทินเป็นกิจวัตร


ทำให้การนัดหมายบนปฏิทินเป็นกิจวัตร

1. ไปที่ “New”กดที่ “Appointment”


ทำให้การนัดหมายบนปฏิทินเป็นกิจวัตร

2. เลือกเมนู “Recurrence” ที่ หมายเลข 1 จะมีหน้าต่าง Appointment Recurrence ปรากฏ

  • รายการ Appointment time ที่หมายเลข 2  ให้เลือกช่วงเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการนัดหมาย
  • รายการ  Recurrence Pattern ที่หมายเลข 3 ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกครั้ง

- Daily (รายวัน)

- weekly (รายสัปดาห์)

- Monthly (รายเดือน)

- Yearly (รายปี)

ในรูปตัวอย่าง เลือก “Weekly” และเลือกวัน “พฤหัสบดี” เพื่อให้มีการแจ้งการนัดหมายทุกๆสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี 

หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กด “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน