การส่งอีเมลแบบ สำเนา และ สำเนาลับ


การส่งอีเมลแบบ สำเนา และ สำเนาลับ

1. กดที่ปุ่ม “สร้างอีเมล"


การส่งอีเมลแบบ สำเนา และ สำเนาลับ

2. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อความ ให้กดที่แถบเมนู ตัวเลือก” กดที่ สำเนาลับถึง” จะมีช่อง สำเนาลับถึง.. เพิ่มขึ้นมาดังรูปตัวอย่าง                                          

  ถึง.. (ที่ช่องหมายเลข 2) กรอกอีเมลผู้รับที่เป็นเป้าหมายหลักที่เจาะจงส่งถึงโดยตรง 

  สำเนาถึง.. (ที่ช่องหมายเลข 3) กรอกอีเมลของผู้รับที่ส่งไปเพื่อแจ้งให้ทราบ 

  สำเนาลับถึง..(ที่ช่องหมายเลข 4) กรอกอีเมลของผู้รับที่ต้องการซ่อนไว้เพื่อไม่ให้ผู้รับอีเมลคนอื่นรู้ว่ามีคนอื่นอีกที่ได้รับอีเมลฉบับนี้เช่นกัน

  เรื่อง..(ที่ช่องหมายเลข 5) สำหรับพิมพ์หัวเรื่องอีเมล

 จากนั้น (ที่ช่องหมายเลข 6) สำหรับพิมพ์เนื้อหาหรือข้อความของอีเมล 

 หากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ กดที่ หมายเลข 7 เพื่อ "ส่ง" เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน