Read receipt


Read receipt

1. เลือกเมนู แฟ้ม” กดที่เมนู ตัวเลือก”


Read receipt

2. หน้าต่าง ตัวเลือก Outlook จะปรากฏ กดที่ จดหมาย” ทางช่องด้านซ้าย จากนั้นเลื่อนไปที่หัวข้อ การติดตาม

ภายใต้หัวข้อ สำหรับข้อความที่ส่งทั้งหมด ขอให้ทำการ : (ที่เลข 1)

เลือกหัวข้อ ใบตอบรับเมื่อได้รับเป็นการยืนยันว่าข้อความได้จัดส่งไปถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับแล้ว” และ ใบตอบรับเมื่ออ่านเป็นการยืนยันว่าผู้รับดูข้อความแล้ว”

ภายใต้หัวข้อ สำหรับข้อความที่ได้รับใดๆ: (ที่เลข 2)

เลือกหัวข้อ ส่งใบตอบรับเมื่ออ่านเสมอ

หรือจะกดเลือกตามที่ต้องการ แล้วกด ตกลง” เสร็จสิ้นขั้นตอน