การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

1. กดที่แถบเมนู เลือก กรองจดหมาย เลือกเมนูย่อย ไม่ได้อ่าน


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

2. เมนูที่ ไม่ได้อ่าน จะค้นหาอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล