การ Search โดย Filter (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)

1. กดที่แถบเมนู เลือก กรองจดหมาย เลือกเมนูย่อย มีสิ่งที่แนบมา


การ Search โดย Filter (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)

2. เมนู มีสิ่งที่แนบมา จะค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล