การ Search โดย Filter (Flag ธงแดง)


การ Search โดย Filter (Flag ธงแดง)

1. กดที่แถบเมนู เลือก กรองจดหมาย เลือกเมนูย่อย ถูกตั้งค่าสถานะ


การ Search โดย Filter (Flag ธงแดง)

2. เมนู ถูกตั้งค่าสถานะ จะค้นหาอีเมลที่มีธงแดงติดอยู่ทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล