การ Search โดย Filter (! อีเมลที่สำคัญ)


การ Search โดย Filter (! อีเมลที่สำคัญ)

1. กดที่แถบเมนู เลือก กรองจดหมาย เลือกเมนูย่อย “! สิ่งสำคัญ


การ Search โดย Filter (! อีเมลที่สำคัญ)

2. เมนูย่อย ! สิ่งสำคัญ จะค้นหาอีเมลที่สำคัญและมีสัญลักษณ์ ! ทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล