การ Search โดย Filter (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)

1. กดที่แถบเมนู เลือก “Filter Email” เลือกเมนูย่อย “Has Attachments”

 


การ Search โดย Filter (อีเมลที่มีเอกสารแนบ)

2. เมนู Has Attachments จะค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบทั้งหมด และจะปรากฏให้เห็นที่กล่องอีเมล