Android การตั้งค่า App Gmail


Android การตั้งค่า App Gmail Android การตั้งค่า App Gmail Android การตั้งค่า App Gmail  

1. เข้าไปที่แอพ Gmail แล้วกด ">"  

2. ในรูปที่ 2 ให้กด "เพิ่มที่อยู่อีเมล"

3. ถัดมาเลือกประเภทบัญชีแบบ "ส่วนตัว IMAP"


Android การตั้งค่า App Gmail Android การตั้งค่า App Gmail Android การตั้งค่า App Gmail 

4. ใส่ "อีเมล" ที่ต้องการจะเพิ่ม แล้วกด "ถัดไป"

5. ถัดมาให้ใส่ "รหัสผ่านอีเมล" แล้วกด "ถัดไป"

6. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Android การตั้งค่า App Gmail "imap.mailmaster.co.th"  แล้วกด "ถัดไป"


Android การตั้งค่า App Gmail Android การตั้งค่า App Gmail Android การตั้งค่า App Gmail

7. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTPAndroid การตั้งค่า App Gmail "smtp.mailmaster.co.th"  แล้วกด "ถัดไป"

8. ตัวเลือกบัญชี สำหรับความถี่ของการซิงค์ ผู้ใช้สามารถเลือกการแจ้งเตือนอีเมลได้ตามความต้องการ แล้วกด "ถัดไป"

9. ใส่ "ชื่อของคุณ" ที่ต้องการให้แสดงบนอีเมลเวลาส่งออก 

เสร็จแล้วให้กด "ถัดไป" เสร็จสิ้นการตั้งค่า สามารถเริ่มการใช้งานอีเมลบนแอพ Gmail ได้เลย